EN

SIA “RTU-BT1” privātuma politika

SIA RTU-BT1 (turpmāk – “mēs”) veicam attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiek atbilstoši pastāvošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai. Mēs esam iecēluši Datu aizsardzības speciālistu, kura uzdevums ir uzraudzīt, lai mēs ievērotu šos tiesību aktus, vadlīnijas un kārtību. Mēs cienam Jūsu tiesības uz privātumu un apņemamies to sargāt atbilstoši šai privātuma politikai (turpmāk – Privātuma politika). Šajā Privātuma politikā mēs informēsim Jūs par to, kā apstrādājam Jūsu personas datus.
Mēs apņemamies būt atklāti pret Jums un sniegt skaidru, saprotamu informāciju par to, kādus personas datus mēs apstrādājam, kāds ir apstrādes nolūks, cik ilgi mēs uzglabājam personas datus un kāds ir apstrādes juridiskais pamats, kā arī citu informāciju, kāda mums jāsniedz saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Šai privātuma politikā ietvertais:

 • 1. Kādus personas datus mēs apstrādājam un kāpēc to darām?
 • 1.1. Videonovērošana;
 • 1.2. Rēķini fiziskām personām un no fiziskām personām;
 • 1.3. Uzņēmējdarbības partneru vai potenciālo uzņēmējdarbības partneru darbinieku/pārstāvju personas dati;
 • 1.4. Vietas rezervācija un viesu izmitināšana kempingā.
 • 2. Personas datu aizsardzība.
 • 3. Jūsu tiesības.
 • 4. Izmaiņas mūsu privātuma politikā.
 • 5. Kontakti.
1. Kādus personas datus mēs apstrādājam un kāpēc to darām?
Mēs apstrādājam šādu kategoriju personas datus, un apstrādei ir sekojoši nolūki un juridiskie pamati:
1.1. Videonovērošana
Šo personas datu apstrāde nepieciešama, lai novērstu, kontrolētu, uzraudzītu un konstatētu noziedzīgus nodarījumus attiecībā uz īpašumu un aktīviem (zādzības, vandālisms u.c.), telpu un autostāvvietas stāvokli, avārijas izeju u.c. būtisku objektu pieejamību un procesus, piemēram:
 • • nodrošinātu drošību (klienti, darbinieki, apmeklētāji);
 • • konstatētu privātīpašuma robežu pārkāpšanu, ielaušanos, zādzības, uzbrukumus, bojājumus, krāpšanu naudas darījumos un citas nelikumīgas darbības īpašumā un ārpus tā;
 • • kontrolētu personu kustību, pulcēšanos un uzvedību, lai labāk pārvaldītu drošību un riskus;
 • • noteiktu atbilstošu resursu sadalījumu situācijās, kad noziedzīga nodarījuma veikšana nav novēršama vai jau notiek;
 • • izmeklētu incidentus.
Personas datu kategorijas Apstrādes juridiskais pamats
Attēls un citi personas dati un darbība, kas atrodas videonovērošanas kameru redzamības laukā. Mūsu likumīgās intereses nodrošina mūsu īpašuma, informācijas, darbinieku un trešo personu drošību, lai novērstu, kontrolētu un atklātu pretlikumīgas darbības, un šādu darbību gadījumā veiktu efektīvu izmeklēšanu.
Mēs vācam un apstrādājam personas datus, izmantojot tehniskos pasākumus, t.i., videonovērošanas kameras, CCTV sistēmas un citu līdzīgu tehnoloģiju.
Mums nav mērķa Jūs identificēt, ja identifikācija nav nepieciešama noteiktu mērķu sasniegšanai. Tomēr, ņemot vērā videonovērošanas raksturu, mēs nevaram garantēt, ka varēsiet veikt savus pienākumus vai saņemt mūsu pakalpojumus, nekļūstot par videonovērošanas objektu.
Videonovērošanas ierakstus mēs uzglabājam ne ilgāk kā 15 dienas, izņemot gadījumus, kad ierakstā ietvertā informācija nepieciešama kā pierādījums civilprocesā, administratīvā procesā vai kriminālprocesā. Šādos gadījumos atsevišķos videonovērošanas ierakstus parasti uzglabājam 30 dienas, kā arī tie var tik uzglabāti tik ilgi, cik nepieciešams šajos tiesvedības procesos, tos iznīcinot, tiklīdz šie ieraksti vairs nav vajadzīgi.
Lai pildītu savas saistības pret Jums, mēs varam Jūsu personas datus apsardzes uzņēmumam, kas sniedz mums apsardzes pakalpojumus. Šim uzņēmumam ir tiesības apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem. Viņiem saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu tiek noteikts aizsargāt Jūsu personas datus.
Lai pildītu savu juridisko pienākumu un lai īstenotu savas juridiskās intereses mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma.

1.2. Rēķini fiziskām personām vai rēķini no fiziskām personām
Personas datu kategorijas Apstrādes juridiskais pamats
 • • vārds;
 • • uzvārds;
 • • PVN maksātāja reģistrācijas numurs (ja reģistrēts PVN maksātājs);
 • • saimnieciskās darbības veicēja apliecības numurs;
 • • adrese;
 • • kontaktinformācija – e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs.
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai pildītu piemērojamos tiesību aktos noteiktos pienākumus.
Taču, ja mēs uzglabājam Jūsu personas datus mūsu likumīgo interešu aizsardzības nolūkā, piem., lai piedzītu parādus un/vai iekasētu citus maksājumus, šajā gadījumā personas datu apstrādes pamats ir mūsu likumīgo tiesību aizstāvība.
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai varētu atbilstoši izrakstīt vai saņemt rēķinus, tas ir, saskaņā ar likumdošanas prasībām un lai varētu nodrošināt Valsts ieņēmumu dienestam sniedzamās informācijas pareizību. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nepieciešamības gadījumā varētu piedzīt parādus un/vai iekasēt citus maksājumus un celt, īstenot un aizstāvēt likumīgas prasības saskaņā ar mūsu likumīgajām interesēm.
Mēs iegūstam informāciju par Jums, kad tu mums to sniedz, lai izrakstītu rēķinu par nopirktajām precēm un pakalpojumiem, vai arī, kad tu izraksti šādu rēķinu mums.
Kad mēs izrakstām rēķinus, Jums jāsniedz mums savs vārds, uzvārds, PVN maksātāja reģistrācijas numurs (ja reģistrēts PVN maksātājs), adrese, saimnieciskās darbības veicēja apliecības numurs. Ja tu nesniedz prasīto obligāto informāciju, mēs nevaram izrakstīt Jums rēķinu.
Jūsu personas datus uzglabā 10 gadus pēc rēķina izrakstīšanas vai saņemšanas.
Mēs nododam Jūsu personas datus bankām, valsts institūcijām (galvenokārt, Valsts ieņēmumu dienestam), auditoriem, dokumentu arhivēšanas uzņēmumam, juridiskajiem un finanšu konsultantiem, grāmatvedības programmatūras uzturēšanas uzņēmumam.

1.3. Uzņēmējdarbības partneru vai potenciālo uzņēmējdarbības partneru darbinieku un pārstāvju personas dati
Personas datu kategorijas Apstrādes juridiskais pamats
 • • vārds;
 • • uzvārds;
 • • e-pasta adrese;
 • • tālruņa numurs;
 • • amats
Likumīgās intereses slēgt un īstenot vienošanās ar uzņēmējdarbības partneriem un veidot jaunas uzņēmējdarbības attiecības ar potenciāliem uzņēmējdarbības partneriem.
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus kā uzņēmējdarbības partnera darbinieka vai pārstāvja datus, lai parakstītu vienošanās, īstenotu tās un/vai sazinātos ar vienošanās īstenošanu saistītos jautājumos.
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus kā potenciālā uzņēmējdarbības partnera darbinieka vai pārstāvja datus, lai veidotu jaunas uzņēmējdarbības attiecības (piemēram, saņemot komerciālus piedāvājumus mūsu konkursos).
Mēs iegūstam Jūsu personas datus no Jums vai mūsu uzņēmējdarbības partneriem vai potenciālajiem uzņēmējdarbības partneriem.
Jūsu personas datus kā uzņēmējdarbības partnera darbinieka vai pārstāvja datus mēs uzglabājam 10 gadus pēc līguma darbības termiņa beigām. Ja līgums ir nepieciešams tiesvedībai, kas ir ilgāka par iepriekš minēto uzglabāšanas laikposmu, tad visus ar līgumu saistītos personas datus uzglabā gadu pēc atbildīgās institūcijas galīgā lēmuma pieņemšanas.
Jūsu personas datus kā potenciālā uzņēmējdarbības partnera vai pārstāvja datus uzglabā līdz konkursa beigām.
Mēs varam atklāt Jūsu personas datus auditoriem, valsts institūcijām (galvenokārt, Valsts ieņēmumu dienestam), finanšu un juridiskajiem konsultantiem, grāmatvedības programmatūras uzturēšanas uzņēmumam.
1.4. Vietas rezervācija un viesu izmitināšana kempingā.
Aizpildot rezervācijas formu mūsu tīmekļa vietnē vai sūtot rezervācijas e-pastu tiek iegūtas sekojošas Jūsu personas datu kategorijas:
Personas datu kategorijas Apstrādes juridiskais pamats
 • • vārds;
 • • uzvārds;
 • • e-pasta adrese;
 • • transportlīdzekļa valsts reģistrācijas nr.;
 • • valsts;
 • • kempinga izmantošanas laiks
Likumīgā interese nodrošināt ar nomas pakalpojumu kempingā un ar to saistīto klientu apkalpošanu.
Mēs uzglabājam Jūsu personas datus, kamēr tie ir nepieciešami, lai sniegtu nomas pakalpojuma nodrošināšanu. Pēc saistību izpildes mēs uzglabāsim Jūsu personas datus arhivētā veidā līdz noilguma beigām atbilstoši likumam, un Jūsu personas datiem varēs piekļūt tikai īpašos gadījumos, piemēram, mūsu tiesību vai īpašuma aizstāvībai vai izpildot valsts amatpersonu un tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumu.
  2. Personas datu aizsardzība
  Attiecībā uz Jūsu sniegtajiem personas datiem mēs ievērojam šādus piesardzības pasākumus:
  • drošība.
  Jūsu personas datu aizsardzībai mēs izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam;
  • nosūtīšana pāri robežai.
  Mēs nesūtam Jūsu personas datus trešajām valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas.
3. Jūsu tiesības
Jums ir visas datu subjekta tiesības, ko garantē Vispārīga datu aizsardzības regula un Latvijas Republikas tiesību akti. Tās ietver, bet neaprobežojas ar šādām Jūsu tiesībām:
 • • tiesībām piekļūt Jūsu personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
 • • tiesībām pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
 • • tiesībām tikt aizmirstam (Jums ir tiesības uz savu personas datu dzēšanu un apstrādes neturpināšanu, ja personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādos tie vākti, vai Jūs esat atsaucis savu piekrišanu. Tomēr tiesības tikt aizmirstam nav absolūtas un to īstenošana nav iespējama gadījumos, kad mums ir juridisks pienākums šos datus apstrādāt, tai skaitā glabāt, vai apstrāde nepieciešama, lai mēs varētu aizstāvēt savas tiesiskās intereses);
 • • tiesībām uz datu pārnesamību (tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kas ir sniegti pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim);
 • • tiesībām ierobežot savu datu apstrādi (noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi);
 • • tiesībām iebilst pret savu datu apstrādi (Jums ir tiesības iebilst pret to, ka mēs apstrādājam Jūsu datus. Tas attiecas uz gadījumiem, kad datu apstrādes pamatā ir mūsu vai trešās personas leģitīmās intereses);
 • • tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā (http://www.dvi.gov.lv).
Lai īstenotu savas tiesības piekļūt Jūsu personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi (datu subjekta pieprasījums), Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
 • • rakstveida formā klātienē mūsu birojā Ķīpsalas iela 8, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte);
 • • elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.
Saņemot datu subjekta pieprasījumu, mums ir nepieciešams pārliecināties par Jūsu identitāti, lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību un garantētu, ka personas dati netiek izpausti nepiederošām personām, līdz ar to informācijas pieprasījumi, kas netiks noformēti atbilstoši norādītajām prasībām, piemēram bez droša elektroniskā paraksta, netiks apstrādāti kā datu subjekta pieprasījumi. (kontaktinformācija minēta tālāk).
  4. Izmaiņas mūsu privātuma politikā
  Mēs regulāri pārskatām savu privātuma politiku. Šī privātuma politika ir atjaunināta 2018. gada 28. maijā.
5. Kontakti
Ja Jums ir jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, prasības vai arī tu vēlētos sniegt atsauksmi, lūdzu, sazinies ar mums:
SIA RTU-BT1, reģistrācijas numurs: LV40003325653, juridiskā adrese Ķīpsalas iela 8, Rīga, LV-1048, Latvija, tālruņa numurs: +371 67067509, e-pasta adrese: info@rigaexpo.lv.
Kā arī Jūs varat sazināties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu arī nosūtot mums vēstuli uz e-pasta adresi info@rigaexpo.lv.